Görev Tanımları

1.

GÖREVİN ADI     : Dekan

GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte
GÖREVLİ         : Prof.Dr. Mustafa TÜRKMEN


GÖREVİN KISA TANIMI

Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işlerle ilgili çalışmalar yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR :

· 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen görevleri yapmak.

· Fakülte kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar. Fakülte birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar.

· Fakültenin misyonunu ve vizyonunu, stratejisini belirler bunu fakültenin tüm çalışanları ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.

· Her yıl Fakülte’nin analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar.

· Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabı’nın verilmesini sağlar.

· Fakültenin kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunar.

· Fakültenin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.

· Fakültede bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar.

· Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

· Fakültede eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

· Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.

· Fakültenin idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek fakültenin sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışır.

· Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme (agreditasyon) çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

· Fakültenin eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunlarını tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.

· Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve fakülte bazında uygulanmasını sağlar.

· Fakültede araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar

· Fakültedeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

· Fakültenin stratejik planını hazırlanmasını sağlar.

· Fakültenin fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.

· Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

· Fakülteyi üst düzeyde temsil eder.

· Her öğretim yılı sonunda fakültenin genel durumunun işleyişi hakkında Rektör’e rapor verir.

· Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

· Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

· Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder, hesap verir.

· Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanımak.

YETKİLERİ

· Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

· Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

· Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesini temsil yetkisini kullanmak.

· İmza yetkisine sahip olmak,

· Harcama yetkisi kullanmak.

· Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

· Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.

· Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

EN YAKIN YÖNETİCİ

Rektör Yardımcısı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Elemanları,  Bölüm Sekreterleri, Dekanlık Bürosu Personeli, işçiler

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

· 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

· Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

· Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

· Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

SORUMLULUK:

· Dekan, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Giresun Üniversitesi Rektörü’ne karşı sorumludur.

DAĞITIM:

· İlgili birimlere dağıtımı yapılır.

2.

GÖREVİN ADI     : Fakülte Kurulu

GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte

GÖREVİN KISA TANIMI

- Fakülte kurulu, Dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, Dr.Öğr.Üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte Kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.
Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

 

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR        

- Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.

- Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek.

- Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

EN YAKIN YÖNETİCİ

- Dekan

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

SORUMLULUK:

- Kurul yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı sorumludur.

DAĞITIM:

- İlgili birimlere dağıtımı yapılır.

3.

GÖREVİN ADI     : Fakülte Yönetim Kurulu
GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte


GÖREVİN KISA TANIMI

- Fakülte yönetim kurulu, Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki Doçent ve bir Dr.Öğr.Üyesinden oluşur. Fakülte Yönetim Kurulu,dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR        

- Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
- Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
- Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
- Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
- Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
- Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

EN YAKIN YÖNETİCİ

- Dekan

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

SORUMLULUK:

- Yönetim Kurulu yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı sorumludur.

DAĞITIM:

- İlgili birimlere dağıtımı yapılır.


4.
 

GÖREVİN ADI     : Dekan Yardımcısı
GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte
GÖREVLİ         : Doç.Dr. Erkan KALIPCI

GÖREVİN TANIMI:

- 2547 Sayılı Kanunun 16. Maddesinde tanımlanın görevler,

- Fakültenin, personel (özlük, akademik personel alımı, süre uzatma, soruşturma vb.) işlerinin koordinasyonunu sağlamak ve yürütmek , ilgili komisyonları oluşturmak,

- Personelin yurtiçi / yurt dışı görevlendirmelerinde gerek mevzuat açısından gerek istenilen belgeler açısından  gerekli kontrolleri yaparak peronel ve tahakkuk birimiyle  koordinasyonu sağlamak.

- Tahakkuk, ayniyat, satın alma, bütçe ve ödenek durumlarının takibini ve planlamasını yapmak,

- Binalar ve çevre düzeni vb. birimlerin ve işlerin kontrolünü yapmak

- Sivil savunma hizmetlerinin ve güvenlik hizmetlerinin takibini yapmak, mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

- Fakülte Stratejik Planını, Faaliyet Planını ve İç Kontrol Eylem Planını hazırlamak ve ilgili birimlere sunulmasını sağlamak,

- Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini takip etmek,

- Akademik teşvik ödemeleri kapsamındaki işlemlerin organizasyonunu yapmak ve takip etmek,

- Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak,

- Dekanın uygun görmesi halinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 33. maddesine istinaden gerçekleştirme görevlisi görevini yürütmek,

- Taşınır Mal Yönetmeliğine istinaden Taşınır Kontrol Görevlisi işlemlerini yürütmek,

- Görev yetkisi doğrultusunda evrak kayıt biriminden gelen evrakları doğrudan ilgili personele veya birime dekan adına havale etme ve görev alanıyla ilgili kurum içinde dekan adına  yazışma  yetkisine sahiptir,

- İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri ve  Dekan tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır,

- Dekan yardımcısı görev alanına giren tüm yazışmalardan sorumludur.
 

5.


GÖREVİN ADI     : Dekan Yardımcısı
GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte
GÖREVLİ         : Doç.Dr. Mehmet Ali DERELİ

GÖREVİN TANIMI

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesinde tanımlanan görevler,

- Fakültenin eğitim-öğretim ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini ( arasınav, mazeret sınavı vb. ) kararlaştırmak ve stratejiler geliştirmek,

- Sosyal, kültürel faaliyetler, öğrenci konseyi, öğrenci toplulukları çalışmalarını yürütmek,

- Kütüphane, laboratuvarlar, sosyal faaliyet odalarının  takibi ve kontrolünü yapmak,

- Ders işlenecek salonları belirlemek,

- Öğrenci Staj programlarının, bölümlerle koordinasyonunu sağlamak ve yürütmek,

-  Bölücü, uyuşturucu vb.ile mücadele Faaliyet Eylem Planını hazırlamak,

- Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak,

- Öğrenci Disiplin soruşturmalarını yürütmek,

- Kısmi zamanlı öğrencilerin fakülteye alınmasını, çalışma alanlarının belirlenmesini sağlamak,

- Öğrenci Temsilciliği ve konseyinin seçimini organize etmek,

- Öğrenci yatay geçişleriyle ( DGS,Merkezi Yerleştirme Puanına Göre, Kurumlararası, Mühendislik ----Tamamlama, Özel Öğrenci, Ayrılan Öğrenci vb.) işlemleri komisyonlar maarifetiyle yürütmek,

- Agreditasyon ve kalite çalışmalarını yürütmek,

- Farabi, Erasmus, Mevlana vb. Öğrenci değişim programlarını takip etmek,

- Öğrenci ile ilgili duyuruların takibini yapmak,

- Görev yetkisi doğrultusunda evrak kayıt biriminden gelen evrakları doğrudan ilgili personele            veya birime dekan adına havale etme ve görev alanıyla ilgili kurum içinde dekan adına  yazışma  yetkisine sahiptir,

- İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri veDekan tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır,

- Dekan yardımcısı görev alanına giren tüm yazışmalardan sorumludur.


 

6.

GÖREVİN ADI     : Bölüm Başkanı

GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte
GÖREVLİ         : Bölüm Başkanı ve Yardımcıları


GÖREVİN KISA TANIMI

- Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içersinde yapar.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

- Bölümün eğitim-öğretime başlayabilmesi aşamasındaki tüm yazışmaları ( ders programı, sınav programı, derslere öğretim elemanı görevlendirme talebi, derslik ve laboratuvarların etkin hale getirilmesi, öğrencilerin staj işlemleri vb.) yapar.

- Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamı’na yazılı olarak rapor eder.

- Dekanlık ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.

- Bölüm kurullarına başkanlık eder ve Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar.

- Bölümün ders dağılımının öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını ve görevlendirme için dekanlık makamına sunumunu sağlar.

- Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

- Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.

- Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder ve Dekanlığa iletir.

- Bölümün faaliyet raporlarını, stratejisini hazırlar ve değerlendirme, kalite geliştirme (agreditasyon) çalışmalarını yürütür.

- Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.

- Fakülte Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.

- Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.

- Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.

- Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

- Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.

- Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin uygulanmasını sağlar.

- Danışmanlık yönergesinin uygulanmasını sağlar.

- Ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesini sağlar.

- Bölümde görevli öğretim elemanlarının süre uzatımları için görüşünü en az 3 ay önceden dekanlık makamına bildirir.

- Bölüme ( ana bilim dalına ) alınacak öğretim elemanlarının müracaat işlemlerini, ,sınav işlemlerini koordine eder ve görüşünü dekanlığa bildirir.

- Öğretim elemanlarının hastalık izinlerini, görevlendirme taleplerini, yıllık izinlerini dekanlığa bildirir.

- Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlar.

- Hazırlanan ders öğretim programlarının, ,sınav programlarının internet ortamında ilan edilmesini ve öğrencilere duyurulmasını sağlar.

- Bölüm Erasmus, Farabi vb programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

- Eğitim-Öğretimden sorumlu Dekan Yardımcısı ile koordineli olarak Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

- Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri de yapar.

YETKİLERİ

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

- İmza yetkisine sahip olmak,

- Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

- Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

EN YAKIN YÖNETİCİ

- Dekan Yardımcısı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

- Öğretim Üyeleri

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

- Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

SORUMLULUK:

- Bölüm başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken birinci derecede Fakülte Dekanı’na karşı sorumludur.

DAĞITIM:

-İlgili birimlere dağıtımı yapılır.

7.

GÖREVİN ADI     : Ana Bilim Dalı Başkanı
GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte
GÖREVLİ         : Fakülte Anabilim Dalı Başkan ve Yardımcıları


GÖREVİN KISA TANIMI

- Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Ana Bilim Dalı ile ilgili işleri yapar.

  • Anabilim veya anasanat dalı başkanı, o anabilim veya anasanat dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı taktirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından, o anabilim veya anasanat dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından atanır. Anabilim veya anasanat dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde, başkan, yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir.
  • Anabilim veya anasanat dalı kurulu, bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşur. Anabilim veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda, anabilim veya anasanat dalı kurulu bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşur.
  • Anabilim veya anasanat dalı kurulu, ilgilianabilim veya anasanat dalı programlarının planlanması ve uygulanmasında anabilim veya anasanat dalı başkanına görüş bildirir.
  • (Değişik dördüncü fıkra:RG04/10/2006-26309) Üniversitenin tüm birimlerini kapsamak kaydıyla, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu’nun önerisi ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun uygun görmesi halinde, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı tıp, diş hekimliği, eczacılık ve eğitim fakülteleri dışındaki tüm fakülte ve yüksekokulların bölümlerinde bölümle aynı adı taşıyan sadece bir anabilim veya sadece bir anasanat dalı, diplomaya yönelik birden fazla program yürüten bölümlerde ise program sayısı kadar anabilim ve anasanat dalı kurulabilir.
  • Bölümle aynı adı taşıyan tek ana bilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanı aynı zamanda anabilim ve anasanat dalı başkanıdır

EN YAKIN YÖNETİCİ

- Bölüm Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

- Öğretim Elemanları

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda,2914 sayılı Personel Kanununda ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

- Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

SORUMLULUK:

- Ana Bilim Dalı başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bölüm başkanına ve dekana karşı sorumludur.

DAĞITIM:

- İlgili birimlere dağıtımı yapılır.

8.

GÖREVİN ADI     : Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Dr.Öğr.Üyesi)
GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte


GÖREVİN KISA TANIMI

- Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla anabilim dalı ve bölüm ile ilgili işleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR 

- Yükseköğretim kurumlarında ve 2547 sayılı Yükseköğretim kanunundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek.

- Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak.

- İlgili bölüm başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda danışmanlık yapmak, 2547 sayılı Yükseköğretim kanunundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek.

- Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek.

- Bölüm, Anabilim Dalı ve Fakültede görevi dahilinde kurullara katılmak.

- 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmaktır.

YETKİLERİ

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETİCİ

- Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

- Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

SORUMLULUK:

- Öğretim üyeleri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Anabilim Dalı Başkanıve Bölüm Başkanına karşı sorumludur.

DAĞITIM:

- İlgili birimlere dağıtımı yapılır.

9.

GÖREVİN ADI     : ÖğretimYardımcıları (Araştırma Görevlileri, Öğretim Görevlileri, Uzmanlar)
GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte


GÖREVİN KISA TANIMI

- Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR        

- Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Fakülte ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak.

- Fakülte kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

- Fakülte bünyesindeki dersler ve laboratuarlar için Fakülte Dekanı’nın talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.

- Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

- Danışmanlık ve uygulamalarını Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir.

- Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.

- Dekan, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı’nın verdiği görevleri yapar.

YETKİLERİ

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETİCİ

- Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 SORUMLULUK:

- Öğretim Yardımcısı yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken birinci derecede Bölüm Başkanı’na karşı sorumludur.

 DAĞITIM:

- İlgili birimlere dağıtımı yapılır.

10.

GÖREVİN ADI     : FAKÜLTE SEKRETERİ
GÖREVİN KAPSAM  : FAKÜLTE

GÖREVLİ         : Bahtiyar MIHCI

GÖREVİN TANIMI

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. ve 53. maddesinde ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin 38.maddesinde belirlenmiş görevlendirme tanımlarına istinaden;

- Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda raportörlük yapmak.

- Dekanın verdiği yetkiler doğrultusunda Mühendislik Fakültesi teknik ve idari personeli arasında eş güdümü sağlamak ve işlerin düzenli yürütülebilmesi için sevkler, izinler vb. hususlarıorganize ederek fakültede kesintisiz hizmet sağlamak.

- Fakülte ile ilgili akademik ve idari tüm ilgili iç ve dış yazışmaların yapılmasını, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

- Fakültenin demirbaş, temizlik, kırtasiye, ders araçları vb. tüketim malzemelerinin teminini sağlamak, bakım ve onarımlarını yaptırmak,

- Program dışı konferans salonu, toplantı salonu, laboratuarlar ve dersliklerin ayarlanmasını sağlamak.

- Fakültedeki akademik ve idari personelin kişisel dosyalarının tutulmasını sağlamak, takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sunmak,

- İdari personelin uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, gerekli durumlarda idari personelin görev alanlarını ve birimlerini düzenlemek,

- İdari personelin performans raporlarını , disiplin işlerini mevzuata uygun olarak düzenlemek,

- Dekanın verdiği diğer görevleri yapmak.

11.

GÖREVİN ADI     : Personel İşleri Şefi ve Memuru
GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte
GÖREVLİ         : 

GÖREVİN KISA TANIMI

- Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla personel özlük işlemlerini yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

- Personel ile ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve arşivler.

- Personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapar.

- Personel özlük dosyalarını düzenler ve arşivlenmesini yapar.

- Personel işleriyle  ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar.

- Personelin terfi işlemlerini takip eder ve gerekli yazışmaları yapar.

- Personelin göreve ilk defa atanma, görevde yükseltilme, yeniden atanma ve diğer özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemlerini takip eder (öğretim elemanı atamalarında tüm süreci hazırlar).

- Personelin izin işlemlerini takip eder ve yazışmalarını yapar.

- Personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip eder ve sonuçlandırır.

- Personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takip eder ve yazışmalarını yapar.

- Akademik personelin görev süresi uzatımı işlemleriyle ilgili işleri yürütür.

- Fakülte kurullarına üye seçim işlerini takip eder.

- Akademik personelin kurum içi üyeliklerinin, görevlerinin ( Fakülte yönetim kurulu, fakülte kurulu üyeliklerini, Erasmus, Mevlana vb.koordinatörlük, senato üyeliği, dekan yardımcılığı, bölüm ve anabilim dalı başkanlıkları vb ) süresini takip etmek, ilgililerin görevi bitmeden bir ay öncesinden dekanlık makamına bilgi vermek.

- Personelin almış olduğu sağlık raporlarını hastalık iznine çevirerek süresinin bitiminde göreve başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile bildirme, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk birimine verilme, kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapar.

- Birimlerde görev yapan personelin listelerini hazırlar ve güncel tutulmasını sağlar.

- Personelin mal bildirim işlemlerini takip eder ve Personel Daire Başkanlığına gönderir.

- Personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip eder.

- Yukarıda belirtilen işlemleri yaparken tahakkuk birimiyle koordineli çalışarak işlemlerin sisteme girişinin yapılmasını sağlar.

- Tüm bu işlemleri yaparken daha önce belirlenmiş sistemler üzerinden ( EBYS, NETİKET PERSONEL SİSTEMİ vb. ) kayda girer.

- Diğer birimlerimizde görevli personelin izin, rapor vb. gibi durumlarında ve/ayrıca Fakülte Sekreterinin vereceğidiğer işleri de yapar.

- Dekanın ve Fakülte Sekreterinin görevlendireceği diğer işleri yapar.

YETKİLERİ

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETİCİ

- Fakülte Sekreteri

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

- Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

SORUMLULUK:

- Personel İşleri Şefi ve Memuru, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken birinci derecedeFakülte Sekreteri’ne karşı sorumludur.

DAĞITIM:

-İlgili birimlere dağıtımı yapılır.

12.

GÖREVİN ADI     : Öğrenci İşleri Şefi ve Memuru
GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte
GÖREVLİ         : Bilg.İşl. Zehra DEMİR


GÖREVİN KISA TANIMI

- Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerini yapar.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

- Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişikliklerini takip eder, duyurularını yapar.

- Öğrenci işleriyle ilgili aylık/dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Dekanlık Makamına sunar.

- Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, başarı belgelerini öğrenci belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, öğrenci disiplin soruşturmaları yazışmalarını ve sonucunu vb. dokümanları hazırlar ve arşivler.

- Öğrenci ve eğitim-öğretimle ilgili tüm yazışmaları yapar.

- Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri sonucu ilgili yerlere evraklarını gönderir/istekte bulunur.

- Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapar.

- Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yürütür.

- Ders kayıt işlemleri, DGS ile yatay geçiş ile vb. gelenlerle ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.

- Öğrenciler ile ilgili her türlü duyuruları yapar. Öğrenci kimlik ve bandrollerinin dağıtım işlemlerini yapar.

- Her yarıyıl sonunda ders not dökümlerinin bilgisayar çıktılarının öğretim elemanlarına imzalatılması ve dosyalanarak arşivlenmesini yapar.

- Öğrenciler ile ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapar.

- Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder. Öğrencilerden %10’a girenlerin tespitini yapar.  Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu Kararlarını ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirir.

- Mezuniyetine tek ders kalanların sınava müracaatları durumunda sınava girebilme şartlarını araştırır ve Dekanlığa bildirir.

- Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapar ve sonuçlandırır.

- Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini yapar. Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleriyle dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini web sayfası veri tabanına girer.

- Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin aylık çalışma cetvelleri, imza takip cetvelleri, aylık çalışma bordroları ve gerekli yazışmalarını yapar.

- Öğrencilerin staj işlemlerini takip eder, sgk prim ödemelerini zamanında yapar ve SKS daire başkanlığına gönderir.

- Mezun öğrencilerin geçici mezuniyet belgelerini ve hazırlanmışsa diplomalarını kayıt defterlerine kaydederek imza karşılığı verir.

- Diğer birimlerde görevli personelin izin, rapor vb. gibi durumlarında ve/ayrıca Fakülte Sekreterinin görevlendireceği diğer işleride yapar.

- Dekanın ve Fakülte Sekreterinin görevlendireceği diğer işleri yapar.

YETKİLERİ

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 -Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETİCİ

 - Fakülte Sekreteri

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

- Öğrenci işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

SORUMLULUK:

- Öğrenci İşleri Şefi ve Memuru, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken birinci derecede Fakülte Sekreteri’ne karşı sorumludur.

DAĞITIM:

- İlgili birimlere dağıtımı yapılır

13.

GÖREVİN ADI     : Evrak Kayıt Memuru ve Şefi
GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte
GÖREVLİ         : Şef Hafize SAMSUNLU


GÖREVİN TANIMI

- Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Fakülte içi ve Fakülte dışı evrak kayıt ve işlemlerini ve yazışmalarını yapar.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

- Kurum içinden veya kurum dışından gelen tüm resmi ve özel evrakların evrak kayıt defterine (evrak kayıt sistemine EBYS) düzenli olarak kaydının yapılmasını, ilgili birimlere zamanında dağıtımını sağlamak.

- Özel evrakların kişilere ulaştırılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

- Kurum dışına gidecek evrakların kayıt, zarflama ve adreslerinin yazılarak elden teslim ya da postalama işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak.

- Fakültedeki akademik ve idari personelin her türlü resmi posta evraklarının teslim alınıp dağıtım işlerini yapar.

- Diğer birimlerde görevli personelin izin, rapor vb. gibi durumlarında ve/ayrıca Fakülte Sekreterinin vereceğidiğer işleri de yapar.

- Dekanın ve Fakülte Sekreterinin görevlendireceği diğer işleri yapar.

- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

YETKİLERİ

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETİCİSİFakülte Sekreteri

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

- Evrak Kayıt işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

SORUMLULUK:

- Evrak kayıt Sorumlusu ve Memuru, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken birinci derecede Fakülte Sekreteri’ne karşı sorumludur.

DAĞITIM:

- İlgili birimlere dağıtımı yapılır.

14.

GÖREVİN ADI      : Dekan Sekreteri(Özel Kalem)

GÖREVİN KAPSAMI  : Fakülte
GÖREVLİ          : Bilg.İşl. Zehra DEMİR


GÖREVİN KISA TANIMI

- Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin gerekli tüm faaliyetlerininetkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Dekan’ın görüşme ve kabulleri diğer işlerini yürütür.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR 

- Dekanın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütür.

- Dekanın özel ve resmi haberleşmelerini yerine getirir.

- Dekanın özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütür.

- Dekanın kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenler.

- Dekanın özel ve kurumsal dosyalarını tutar ve arşivler.

- Dekanın görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip eder ve yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarını yapar.

- Fakülte kurullarının (Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Akademik Genel Kurulu)  gündemlerini bir gün önceden hazırlar, alınan kararları karar defterine yazar ve ilgili birimlere dağıtımını yapar.

- Dinî ve Millî bayramlarda Dekan’ın tebrik mesajlarını hazırlar ve dağıtımını sağlar.

- Açılış ve mezuniyet törenlerinde programları hazırlar.

- Diğer birimlerde görevli personelin izin, rapor vb. gibi durumlarında ve/ancak Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri de yapar.

- Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

YETKİLERİ

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

- Fakülte Sekreteri

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

SORUMLULUK:

- Dekan Sekreteri (Özel Kalem), yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken birinci derecede Fakülte Sekreteri’ne karşı sorumludur.

DAĞITIM:

- İlgili birimlere dağıtımı yapılır.

15.

GÖREVİN ADI     : Tahakkuk ve Satın Alma Memuru
GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte
GÖREVLİ         : Bilg.İşl. Fatih Kefeli, Tamer ÇELİK


GÖREVİN KISA TANIMI

- Bulunmuş olduğu birimdemuhasebe servisini ilgilendiren tüm konulardagerekli tüm faaliyetlerininetkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR        

- Personelin sisteme kaydedilmesi, maaş unsurlarının sisteme girilmesi vb. ödeme işlemlerinin yapılması.

- Akademik personelin ek ders ve sınav ücretlerinin hesaplamasını yapar.

- Akademik ve idari personelin İkinci Öğretim mesaisinin hesaplanmasını yapar

- Fakültenin muhasebe servisini ilgilendiren tüm konularda gelen ve giden evrakların takibini yapar.

- Tüm personelin belgelerini kontrol ettikten sonra geçici veya sürekli görev yolluğu harcırahlarını yapar ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na gönderir.

- Yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol eder.

- Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlar.

- Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar.

- Bütün işlemlerde maddi hata bulunmamasını sağlar.

- Yıla mahsus bütçe ödeneklerini kontrol eder ödenek dışı satın alma yapılmamasını sağlar.

- Bütçe tertiplerine göre harcamaların kanun ve tüzüklere bağlı olarak yazışmalarını ve ödeme işlemlerini gerçekleştirir.

- Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlar.

- Okul uygulamaları ile ilgili ek ders çizelgelerini hazırlar ve ödemelerini gerçekleştirir,yazışmalarını Öğrenci İşleri ve Personel Birimleri ile eşgüdümlü olarak yürütür.

- Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

- Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreteri’ne karşı sorumludur.

- Diğer birimlerde görevli personelin izin, rapor vb. gibi durumlarında ve/ayrıca Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleride yapar.

YETKİLERİ

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETİCİ

- Fakülte Sekreteri

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

- 5018 Sayılı Kanunu ve Muhasebe işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

 SORUMLULUK:

- Tahakkuk ve Satın almasorumlusu ve  Memuru, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Sekreteri ve Dekana karşı sorumludur.

DAĞITIM:

- İlgili birimlere dağıtımı yapılır.

16.

GÖREVİN ADI     : Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Satın alma İşleri
GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte
GÖREVLİ         : Fatih KEFELİ, Yalçın ŞAHİN                  


GÖREVİN KISA TANIMI

- Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Satın alma işlemlerini, Fakülte içi Taşınır Kayıt  iş ve işlemlerini yapar ve arşivler  gerekli işlemlerini yapar

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR 

- Fakültenin ihtiyacı olan malzemelerin Satın alma aşamasındaki tüm işlemlerini yani   işlemlerinin başlatılması, görevlendirilmelerin yapılması, ödeneklerin kontrolü ve malzemenin depoya girimine kadar ki işlemleri yapmak,

- Satın alma sonucu ödemeleri yapmak,

- Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Taşınır Kayıt  işlerini yürütmek,

- Edinilen ( satın alma, bağış, devir, BAP vb. yerlerden) taşınırların, Taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak muayene ve kabulünü yaparak ambarda muhafazasını ve ilgili yerlere teslimatını gerçekleştirmek,

- Taşınırları tespit etmek ( kazıma, yapıştırma, boyama vb. usul ile ) ve kullanıcılara zimmetlemek.

- Taşınırların giriş-çıkış işlemlerini yapmak ve hesap cetvellerini zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlayarak konsolide yetkilisine sunmak,

- Taşınırların kayıtlara uygunluğu ile yönetim hesabını hazırlayıp Harcama Yetkilisine sunmak,

- Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında taşınır mal ve hizmet sorumlusu ile eşgüdümlü olarak çalışır,

- Fakültenin elektrik, su, doğal gaz vb. ödemelerini gerçekleştirmek,

- Diğer birimlerimizde görevli personelin izin, rapor vb. gibi durumlarında ve/ancak  Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri de yapar

- Dekanın ve Fakülte Sekreterinin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri de yapar.         

YETKİLERİ

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

- Taşınır işlemleri için Harcama Yetkilisi

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

- Taşınır Kayıt Kontrol işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

SORUMLULUK:

- Satın alma İşleri ve Taşınır Kayıt  Yetkilisi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken birinci derecede Harcama Yetkilisine, satın alma işlemleri için fakülte sekreterine karşı sorumludur.

DAĞITIM:

- İlgili birimlere dağıtımı yapılır.

17.

GÖREVİN ADI     : İşci ( Temizlik İşcisi )
GÖREVİN KAPSAMI : Fakülte
GÖREVLİ         :


GÖREVİN KISA TANIMI

- Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’nin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Fakültenin temizlik ve genel diğer işlerini yürütür.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR 

- Temizlik personeli( daimi işçi ve işkurişçisi ) haftada 45 saat çalışmakla yükümlüdür. Fakülte Sekreterinin belirleyeceği başlangıç ve ayrılış saatleri içersinde; sabah imza çizelgesine imzasını attıktan sonra işe başlayacak akşam  çıkarken imza çizelgesine imzasını atacaktır.

Sabah temizliği dersliklerin, öğrenci tuvaletlerinin temizliğiyle başlayacak, mesai saatleri içerisinde de öğleden sonraları her 2 saat te bir sınıf ve tuvaletlerin temizliği yapılarak( tuvalet kapılarının arkasında bulunan 2 saatlik imza kontrol çizelgesi temizlik yapan kişi tarafından imzalanacaktır) gün içerisindemesai sonuna kadar  devam edecektir.Saat 09.00’da  çevrenin temizliğine başlanıp,çevre, yangın çıkış merdivenlerinin ve asansörlerin temizliği yapılacaktır. 10.00-10.15 arası istirahat ,10.15’ den sonra  merdiven ve korkuluklarının, kalorifer dairesinin, sığınak ve spor alanı olarak kullanılan -1. Katın , öğrenci giriş kapısı kısmında bulunan cam alanın temizliği öğle mesaisi başlangıcına kadar yapılacak.

- Temizlik yapılan kısmın kapısına temizlik yapıldığını belirten  işaret/yazı vb. konulacak temizlik esnasında o alana görevli olmayanların girişi engellenecektir.

- Temizlikte bürolarda bulunan masa, sandalye, koltuk, dolap gibi eşyaların temizliğine ağırlık verilecektir.

- Tüm binanın temizliği yapılacaktır. Binalarda yapılacak temizlik; dış kullanım alanları ile her katta bulunan derslikler, amfiler, salonlar, koridorlar, WC grupları, merdivenler, yüzey alanları, ayna ve camlar, çerçeveler, duvarlar, tavanlar, kapılar, halılar, yolluklar, sandalyeler, masalar, panolar, lambalar, etajerler, sehpalar, çöp kutuları ve ayrıca idarenin temizlenmesini istediği yerlerin temizliği eksiksiz yapılacaktır.

- Bina dahilinde yapılacak yer değişikliklerinde büro ve malzemelerinin temizliği yapılacaktır.

- Temizlenecek yerler ve malzemeler için taşıdığı özellikler dikkate alınarak gerekli temizlik malzemeleri kullanılacaktır.

- Temizlik esnasında toz kaldırılmamasına özen gösterilecek, temizlik vakumlu aletler ile yapılacaktır.

- Parke ve yer karolarında meydana gelen lekeler çıkartılacak, halılar, yolluk ve paspaslar kirli ve tozlu bulundurulmamak üzere uygun şekilde temizlenecektir.

- Temizlik esnasında duvarlara kir sıçratılmayacak, duvar ve kapıların tahrip edilmeden temizlenmesine özen gösterilecektir.

- Çöpler binanın dışında idarenin göstereceği yere atılacak ve çöplerin birikmesine meydan verilmeyecektir.

- Yağışlı günlerde bina çevresinin ve binalara ulaşan yolların kar, buz ve yağmur sularından  temizlenmesi sağlanacaktır.

- Temizlik personeli işin gereğine uygun kıyafet giyecektir.

- Temizlik ve WC grubunda kullanılan kovalar ile odalar ve diğer yerlerin temizliğinde kullanılan kovaların ayrı renklerde olmasına ve ilgili yer dışında kullanılmamasına özen gösterilecektir.

- Her kısım temizliğinden sonra kovadaki su dökülerek temiz su ve bez kullanılacak. Su ve temizlik bezinin kirli olmamasına özen gösterilip, yer silinen bez ile masa üstü vb. silinen yerin temizlik bezi ve suyu aynı olmayacaktır.

- Tuvalette kullanılan temizlik bezi, fırça vb. temizlik malzemeleri tuvalet dışı yerlerin temizliğinde kullanılmayacaktır.

- Personelimizgün içerisinde öğle saatine kadar yapılmış yukarıda yazılı program dışında öğleden sonraları saat  buçuk ve tam’lara çeyrek kalalarda 15 dakika istirahat edeceklerdir.

- Temizlik yapılırken eldiven ve maske kullanılmasına özen gösterilecektir. Tuvalet ve lavobalarda kullanılan eldiven ile dış temizlik yapılmayacaktır.

- Diğer personellerin izinli/raporlu olması durumunda o kata en yakın üst ve alt komşu kattaki personel ayrıca bir uyarı yapılmayı beklemeden her öğleden sonra diğer katın temizliğini beraberce yapacaklardır. Bayan personel bayan tuvaletlerini, erkek personel erkek tuvaletlerini Fakülte Sekreterliği tarafından yapılan aylık temizlik programı çerçevesinde yapacaklardır. Erkek personelin izinli/raporlu olması durumunda diğer personel tarafından, her ikisininde izinli olması durumunda bayan personeller tarafından yapılacaktır.

- Temizlik personeli temizlik yaptığı alanla ilgili karşılaşmış olduğu sorunları,  duvarlarda , kapılarda, pencerelerde,sıralarda, elektrikli aletlerde vb. kırık, dökük, eskime vb. hataları anında fakülte personeline bildirmekle sorumludurlar.

- Aylık dönüşümlü Çalışma katı fakülte sekreteri tarafından imza karşılığı verilecektir.

- Temizlik personeline en yakın idareci birinci derecede Fakülte Sekreteri olduğundan, ayrıca fakülte sekreterinin verdiği diğer işleri yapmakla sorumludurlar.

- Temizlik personeli işin gereğini yerine getirirken gerekli özeni göstereceklerdir.

YETKİLERİ

- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

- Fakülte Sekreteri, Dekan

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda  ve4857 sayılı İş Kanununda işçilerle ilgili belirlenen niteliklere sahip olmak.

- Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

SORUMLULUK:

- Temizlik işcisi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirkenbirinci derecede Fakülte Sekreteri’ne karşı sorumlu olup fakültede öncelikli olarak Dekanın verdiği diğer görevleri yapar.

DAĞITIM:

- İlgili işcilere dağıtımı yapılır.